Ideeënfonds

Het Ideeënfonds verschaft subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid – ‘proof of principle’.

Voor wie is het Ideeënfonds bestemd?

Omvang

Het subsidiebedrag is 35% van het totaal aan subsidiabele kosten. Met een minimum subsidiebedrag
van € 15.000 en een maximum van € 50.000.

Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn uitsluitend de volgende, aantoonbare kosten van het haalbaarheidsonderzoek:

 • loon-en arbeidskosten (forfaitair uurtarief € 60,00);
 • materiaalkosten, bijv. voor de bouw van een niet-functioneel prototype;
 • afschrijvingskosten op bedrijfsmiddelen als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project en opgevoerd zijn in het goedgekeurde projectplan. Afschrijving vindt plaats op basis van de economische levensduur. Indien het bedrijfsmiddel naast het project ook wordt gebruikt voor andere doeleinden dan zal de afschrijving naar rato worden toebedeeld aan het project;
 • kosten voor de benutting van apparatuur;
 • kosten voor inzet van derden.

Niet subsidiabel zijn kosten voor:

 • het volgen van een opleiding;
 • het (laten) uitvoeren van fundamenteel onderzoek;
 • certificering;
 • patentering;
 • het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • uitgaven van vóór de indiening van de subsidieaanvraag;
 • leveranties van minimaal 12 maanden geleden (zonder toepassing van interne tarieven).

Procedure

 • U dient uw aanvraag in bij het LBDF. Klik hier voor een wegwijzer bij het invullen.
 • LBDF toetst of uw aanvraag compleet is en past binnen de regeling.
 • U werkt samen met LBDF de subsidieaanvraag verder uit.
 • LBDF beoordeelt de aanvraag op:
  • innovativiteit;
  • technische haalbaarheid;
  • marktpotentie;
  • economische haalbaarheid;
  • ondernemerschap.

Bij positieve beoordeling volgt:

 • Vaststelling van de subsidie.
 • Toekenning en uitbetaling.

Let op

Substantiële wijzigingen in het projectplan op aanpak, tijd of kosten moeten direct en gemotiveerd ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Dit verzoek dient u te richten aan LBDF BV, per adres: LIOF, postbus 1310, 6201 BH Maastricht.